Strona Projektów Unijnych w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy
 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast domyślny
Slide

Dane ewidencyjne - wypisy/wyrysy, kopia mapy ewidencyjnej

Slide

Mapa zasadnicza - kopia mapy zasadniczej, dane numeryczne

Slide

Dane kartograficzne - wysokorozdzielcza ortofotomapa

Aktualności
Prawo i standardy
Uprawnienia zawodowe
Geowieści (RSS)
Statystyka
Kontakt
Bazy danych prowadzone w PODGiK

W Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym prowadzonym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kratograficznej w Oleśnicy zgromadzone są m.in. następujące bazy danych.

Ewidencja gruntów, budynków i lokali
 

Operat ewidencji gruntów prowadzony jest w dwóch lokalizacjach:

 • dla obszaru: miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce, miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Twardogóra prowadzony jest przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Oleśnicy, ul. Słowackiego 10,
 • dla obszaru: gmina Dziadowa Kłoda, miasto i gmina Międzybórz, miasto i gmina Syców prowadzony jest przez Referat Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Sycowie, ul. Mickiewicza 1.

Narzędziem informatycznym do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz rejestru cen i wartości nieruchomości jest TurboEWID, oprogramowanie aplikacyjne zintegrowanego systemu informatycznego Ewid 2007 (obecnie wersja 8.5 zainstalowana w grudniu 2014r.). Funkcjonalność modułu jest zgodna z rozporządzeniem MAiC z dnia 29 listopada 2013r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie EGiB.

Zgodnie z art.14 ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76, poz 489) udostępniane są drogą elektroniczna informacje z ewidencji gruntów i budynków dla podmiotów realizujących zadania publiczne. Na podstawie art.15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Dz.U.Nr 64, poz.565 z póź. zm.) informacje te udzielane są nieodpłatnie.

zamknij…
 
Baza osnów geodezyjnych
 

Baza danych osnów geodezyjnych jest prowadzona w programie TurboEWID (obecnie wersja: 8.5), który umożliwia udostępnianie:

 • współrzędnych punktów osnowy poziomej wg kryteriów (sekcja mapy, szczegółowa, pomiarowa, rodzaj układu „2000”),
 • opisów topograficznych punktów osnowy poziomej.

Osnowa pozioma:

 • szkic osnowy dla całego powiatu w technice numerycznej,
 • opisy topograficzne.

W powiecie oleśnickim obowiązuje układ PUWG „2000”. Przeliczenie współrzędnych osnowy szczegółowej oraz pomiarowej z układu „1965” do układu „2000” wykonano 15.12.2006 r. Do przeliczenia punktów osnowy III klasy wykorzystano w maksymalnym stopniu materiały archiwalne, kąty i boki wykonując ponowne wyrównanie całej osnowy w układzie „2000”. Punkty osnowy pomiarowej przeliczono dwustopniowo: najpierw do układu „1965” matematycznego metodą transformacji konforemnej z uwzględnieniem korekt Hausbrandta w oparciu o bazę punktów I, II i III klasy w obu układach, a następnie według ścisłych wzorów w oparciu o wytyczne techniczne G-1.10 do układu „2000”.

Osnowa wysokościowa:

 • szkic osnowy dla całego powiatu w technice numerycznej,
 • opisy topograficzne.

W powiecie oleśnickim obowiązuje układ wysokościowy Kronsztad 86. Szczegółowa osnowa wysokościowa dla całego powiatu oleśnickiego został założona w 2007 r. Zrealizowana sieć tworzy układ wielowęzłowy składający się z 231 ciągów o łącznej długości 554 km i 471 reperów (w tym 189 o zaadaptowanej stabilizacji) dowiązanych do 69 punktów (reperów) podstawowej osnowy wysokościowej I i II klasy. Nowozałożonym punktom nadano cechy od DY0715 do DY0997.

zamknij…
 
Mapa zasadnicza
 

Powiat oleśnicki posiada w 100% pokrycie mapą zasadniczą prowadzoną w treści fakultatywnej i obligatoryjnej w postaci wektorowej.

Wektorowa mapa zasadnicza prowadzona jest w układzie PUWG "2000" w programie TurboEWID (obecnie wersja 8.5). Program obsługuje także część graficzną ewidencji gruntów i budynków oraz GESUT.

Układ PUWG "2000"

Został wprowadzony celem dostosowania danych zgromadzonych w Powiatowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym dla powiatu oleśnickiego do wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w pracach geodezyjnych i kartograficznych zastosowano układ współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczony symbolem „2000”.

Zakres prac obejmował:

1. Opracowanie parametrów transformacji z układu PUWG "1965" strefa IV do układu PUWG "2000" pas 6 (południk 18) z korektami globalnymi i lokalnymi dla obszaru powiatu oleśnickiego, na podstawie analizy poziomej osnowy podstawowej i szczegółowej I i II klasy z obszaru powiatu oraz ustalenia optymalnego dla tego obszaru algorytmu transformacji między państwowymi układami współrzędnych "1965" i "2000".

2. Transformację danych geodezyjnych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego dla powiatu oleśnickiego zapisanych w bazie programu V-System w oparciu o przyjęte parametry transformacji z układu PUWG "1965" strefa IV do układu PUWG "2000" pas 6 (południk 18) z korektami globalnymi i lokalnymi opracowanymi dla obszaru powiatu oleśnickiego, w tym:

 • Transformację danych wektorowej mapy zasadniczej i ewidencyjnej zapisanych w bazie Oracle (V-System),
 • Transformację zakresów prac geodezyjnych, map przeglądowych zapisanych w bazie Oracle (V-System),
 • Transformację osi i nazw ulic, punktów adresowych zapisanych w bazie Oracle (V-System),
 • Transformację danych zawartych w module ZUDP zapisanych w bazie Oracle (V-System),
 • Zmianę dokładności zapisu współrzędnych z rozdzielczości 1:1000 na 1:100,
 • Aktualizację atrybutów opisowych obiektów zapisanych w bazie Oracle (V-System),
 • Kontrolne zostawienie powierzchni działek, użytków i klas gleboznawczych.

Transformacji podlegały obiekty z bufora, archiwum oraz zasobu V-System. Proces transformacji wszystkich danych przestrzennych był przeprowadzony w jednym cyklu technologicznym. Konwersję wykonano z zachowaniem spójności topologicznej danych w bazie po transformacji.

Opracowanie parametrów transformacji dla powiatu oleśnickiego - dr hab. inż. Piotr Banasik.

zamknij…
 
Informacje dodatkowe - wykazy
 

Stan ewidencji gruntów, budynków i lokali na koniec 2014 r., w podziale na jednostki ewidencyjne oraz obręby:

Archiwum zestawień EGiB:


Przedłożone do GUGiK sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji na koniec 2014 r.:


Archiwum sprawozdań:

Zarządzenie Starosty Powiatu Oleśnickiego w sprawie przetwarzania danych osobowych w urzędzie oraz przyjętej polityki bezpieczeństwa w tym zakresie:

Wykaz terenów zamkniętych na terenie powiatu oleśnickiego:

zamknij…
Przydatne linki
(c) 2012-2015 Starostwo Powiatowe w Oleśnicy - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
56-400 Oleśnica ul. Słowackiego 10; tel.: (071) 314-01-46, faks.: (071) 314-01-37
Aktualnie serwis przegląda osób: 10
Uwaga: Używanie tego serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie
zgodnie z aktualną konfiguracją Twojej przeglądarki internetowej.
x